Práca, dávky, dôchodok Práca

SZČO a príjem z brigády zo zahraničia

Pýtali ste sa:

Podal som daňové priznanie ako SZČO v októbri. Okrem príjmu na Slovensku som mal príjem aj z brigády zo zahraničia, cca 300 eur mesačne. Kde budem platiť odvody? Mám zmluvu zo zahraničia, aj výpoveď. Stačí to ako doklad, že som tam brigádu ukončil?

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa Jana Hrabková z komunikačného odboru

Zárobková činnosť SZČO na účely sociálneho poistenia je činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Hranica hrubého príjmu za rok 2019 je vo výške 6078 eur.

Samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré nepodali daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020 a využili „predĺženú“ lehotu na podanie daňového priznania počas pandémie do 2. 11. 2020, sa vznik poistenia posudzuje k 1. februáru 2021, a to za predpokladu, že SZČO presiahla zákonom stanovenú hranicu hrubého príjmu z činnosti SZČO 6078 eur za rok 2019. Ak ste za rok 2019 nepresiahli túto hranicu hrubého príjmu, vznik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia sa Vám bude posudzovať najskôr k júlu 2021. Do hranice hrubého príjmu pre vznik poistenia sa nezapočítava príjem, ktorý ste dosiahli v zahraničí na základe brigád.

V zmysle nariadenia EÚ platí, že ak osoba súčasne vykonáva činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ (vrátane územia Švajčiarska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu), podlieha v oblasti sociálneho zabezpečenia (sociálne poistenie a zdravotné poistenie) legislatíve len jedného štátu. Pokiaľ osoba vykonáva zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ/EHP a Švajčiarska (a súčasne je i sociálne poistená v obidvoch štátoch na základe tejto činnosti), je potrebné, aby o tejto skutočnosti informovala inštitúciu určenú príslušným úradom členského štátu v mieste bydliska (t. j. miesto, kde osoba zvyčajne býva) a požiadala tam o určenie legislatívy, t. j. o vystavenie formuláru PD A1. Bydlisko v zmysle nariadenia je miesto, kde osoba zvyčajne býva, kde má rodinu, majetok, stredisko svojich životných záujmov.

Ak ste mali súčasne živnosť na Slovensku a brigádovali v zahraničí, mali ste v mieste bydliska požiadať o vystavenie formulára A1, na základe ktorého by bolo zrejmé, akej legislatíve v zdravotnom a sociálnom poistení podliehate (či na Slovensku alebo v zahraničí). Ak ste tak neurobili, odporúčame o určenie legislatívy požiadať aj spätne. Od momentu, kedy budete už vykonávať činnosť SZČO len na Slovensku, budete podliehať v sociálnom aj zdravotnom poistení slovenskej legislatíve.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy