Práca, dávky, dôchodok Práca

Neviem si nájsť prácu, aké mám možnosti

Pýtali ste sa:

Mám 59 rokov a celý život som pracovala. Mám 3 deti a prvý raz v mojom živote si neviem dať rady. Od minulého roku, keď prepúšťali ľudí pre covid, si nemôžem nájsť prácu a ani nevládzem, nikde ma nechcú kvôli veku a pritom mám skúsenosti v priemyselnej výrobe.

Neviem, čo mám robiť, ale z niečoho musím žiť. Mám dlhoročné problémy s chrbticou a vysoký tlak, s tým aj maródujem, ale dokedy po zdravotnej stránke sa necítim dobre a musím brať tabletky od bolesti chrbtice, takže keď ma aj zoberú niekde pracovať tak to nebudem zvládať. Prosím vás, poraďte mi, čo mám robiť.

Ďakujem

ÚPSVaR odpovedá ÚPSVaR

Požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie môže každý občan, ktorý chce pracovať môže pracovať a zamestnanie si hľadá. Čitateľka uvádza vážne zdravotné problémy, ktorých odstránenie musí hľadať spoločne s ošetrujúcim lekárom. Preto v takýchto prípadoch odporúčame všetkým uchádzačom o zamestnanie vyhľadať odbornú lekársku pomoc, poradiť sa s ošetrujúcim lekárom, či nie je ich zdravotný stav možné dať posúdiť lekárskej posudkovej komisii , ktorá posúdi prípadný pokles schopnosti pracovať. Na základe identifikovaného poklesu schopnosti pracovať, môže úrad práce ponúknuť, napr. prácu v chránenej dielni, a pod. teda zamestnanie, ktoré by bolo vhodné.

Žiadosťou o zaradenie uchádzačov o zamestnanie si občan môže zároveň požiadať aj o dávku v nezamestnanosti, údaje uvedené v žiadosti o zaradenie prechádzajú elektronickými tokmi dát do Sociálnej poisťovne a následne Sociálna poisťovňa posudzuje nárok na dávku v nezamestnanosti. Ak si uchádzač o zamestnanie dávku v nezamestnanosti vyčerpá, môže následne požiadať o dávku v hmotnej núdzi za splnenia zákonom stanovených podmienok.

Štátom je vytvorený systém pomoci pre sociálne slabších občanov, a to prostredníctvom poskytovania pomoci v súlade so zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi“). V zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi je pomoc poskytovaná fyzickej osobe, ak príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima v zmysle § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o životnom minime“) a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem. Zároveň však uvádzame, nárok na pomoc v hmotnej núdzi vzniká fyzickej osobe/domácnosti len v prípade, ak úhrn súm dávky a príspevkov v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi je vyšší ako úhrn súm príjmu domácnosti.

Vzhľadom k tomu, že nám nie sú známe príjmové pomery (napr. nemocenská dávka), majetkové pomery (vlastníctvo nehnuteľnosti, motorových vozidiel, atď.) a ani možnosť uplatnenia si nárokov (napr. možnosť uplatniť si dávku v nezamestnanosti) nie je možné sa jednoznačne vyjadriť, či čitateľke vznikne nárok na pomoc v hmotnej núdzi.

Informácie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi sú zverejnené na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny na tomto mieste: a ešte aj tu .

Na webovom sídle ústredia je zverejnená aj žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi, vzorové tlačivá, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti, ako aj informácie o kontaktoch na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, s ktorým je možné konzultovať podanie žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi.

Ďalšou možnosťou pre čitateľku by mohla byť SOS dotácia, podmienky jej poskytovania sú zverejnené na tejto stránke

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu