Právo a spotrebiteľ Rodinné právo

Uplatňovanie nárokov na náhradu škody pri spackanom dedičskom konaní

Pýtali ste sa:

Píšem Vám konkrétny prípad, keď pred 32 rokmi nám notárky dokatovali dedičstvo po staraj mame. V dedine bolo viac osôb s rovnakým priezviskom, aj menom a notárka v Prievidzi svojim šlendriánstvom pozamieňala tie dedičstvá. Keď moja matka videla, že v tých papieroch (zoznam dedičstva sme dostali napísaný na preklepovom papieri) je napísané iné priezvisko, aké mala stará mama za slobodna, tak notárku na to upozornila. A tá nie, že by si išla vybrať správnu knihu do archívu, ale jednoducho na tom preklepovom papieri škrtla nesprávne priezvisko a napísala to naše. Následok toho je, že v dedičstve máme len časť z toho, čo mali predkovia (aj tie parcely boli v rovnakých miestach, len podiely mal každý inakšie), časť tam bolo inej – zamenenej osoby – a o pár rokov prišiel syn tej zamenenej osoby k nám, že my máme jeho majetok a aby sme to u notárky prepísali, ešte chcel, aby sme mu za ten súhlas aj platili poplatky notárke, lebo, že inak to bude na súde žiadať.

Takže keď by sme všetko chceli mať na poriadku, tak by sme museli otvárať dedičské konanie po starých rodičoch( to isté urobila iná notárka aj pri starom otcovi),a tým istým notárkam zase platiť za to, čo neurobili správne pred rokmi, ale už oveľa vyššiu cenu, lebo by si účtovali za tie pozemky dnešné ceny. A popritom ešte ďalšie náklady by sme mali za nahliadnutie do spisu, alebo výpisy z dokladov a mnohé veci už nie sú v súdnom archíve, ale v okresnom a ten je zase v inom meste. Tých parciel je veľa, no z každej len nejaký malý zlomok, takže potom je rozdrobené v celej republike neskutočné množstvo pozemkov.

Myslím si, že notárky by mali svoju nekvalitnú prácu opraviť na svoje náklady, alebo na náklady štátu, takisto ako sa dnes vracajú poplatky za kolky v katastri, keď neprejednajú zápis do katastra v stanovenej lehote.

Milan
Redakcia Pravdy odpovedá Advokátska kancelária MPH

Notár koná v dedičskom konaní z poverenia súdu a úkony a rozhodnutia notára sa považujú za rozhodnutia a úkony súdu. Ak je nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom v dedičskom konaní spôsobená škoda, tak podľa zákona o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci zodpovedá za takúto škodu štát, v mene ktorého v tomto prípade koná Ministerstvo spravodlivosti SR. Uplatňovanie nárokov na náhradu škody prebieha v 2 fázach. V prvom kroku je potrebné podať na Ministerstvo spravodlivosti žiadosť o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody, a následne, ak Ministerstvo v lehote 6 mesiacov odo dňa prijatia žiadosti nárok na náhradu škody neuspokojí alebo uspokojí len jeho časť, prípadne vôbec poškodenému písomne neoznámi, že jeho nárok neuspokojí, tak je možné prejsť na 2. fázu, a uvedený nárok možno uplatniť podaním žaloby na súd.

Upozorňujeme Vás však, že domáhať sa nároku na náhradu škody je časovo obmedzené. Z informácií, ktoré uvádzate vyššie, bolo nezákonné rozhodnutie vydané pred 32 rokmi. Zákon však stanovuje, že náhrady škody sa možno domáhať do 3 rokov odo dňa, keď sa poškodený dozvedel o škode (subjektívna lehota), s tým, že najneskôr sa takýto nárok premlčí za 10 rokov odo dňa, keď bolo poškodenému doručené (oznámené) rozhodnutie, ktorým mu bola škoda spôsobená (objektívna lehota).

Ak bolo teda Vašej matke, resp. inému dedičovi doručené rozhodnutie, ktorým dedili po nesprávnej osobe (a na základe ktorého následne vznikla škoda) dávnejšie ako pred 10 rokmi, tak nárok na náhradu škodu voči štátu je v takom prípade už premlčaný.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy