Práca, dávky, dôchodok Dávky

Predĺženie čerpanie PN

Pýtali ste sa:

Je pravda, že bolo schválené zákonné obdobie na čerpanie PN na dva roky? Som na PN rok a pol. Po roku mi skončilo podporné obdobie. V 11/2020 som podal žiadosť o invalidný dôchodok. PN mi skončila v októbri 2020. Obdobie čerpania PN mi skončilo počas krízy. Otázka: Kde a kedy môžem podať žiadosť o predĺženie čerpania PN? V sociálnej poisťovni o ničom nevedeli. Bude PN vyplácaná dva roky?

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

Podmienky na predĺženie podporného obdobia na výplatu nemocenského upravuje § 293fec zákona č. 130/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Spomínané ustanovenie zákona je účinné od 1. mája 2021.

Sociálna poisťovňa predĺži podporné obdobie, ktoré uplynulo počas trvania krízovej situácie alebo v období šiestich mesiacov po jej ukončení po účinnosti tohto zákona, najskôr odo dňa nasledujúceho po jeho uplynutí a podporné obdobie, ktoré uplynulo počas krízovej situácie pred účinnosťou tohto zákona, najskôr od účinnosti tohto zákona, na písomnú žiadosť poistenca podanú na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou, za predpokladu splnenia ďalších podmienok:

  1. trvanie dočasnej pracovnej neschopnosti,
  2. sťaženie prístupu k poskytovanej zdravotnej starostlivosti v súvislosti s krízovou situáciou, pre ktorý dočasná pracovná neschopnosť trvala alebo trvá po uplynutí podporného obdobia,
  3. predpoklad, že poistenec po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti nebude mať z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Splnenie podmienok podľa písmen b) a c) bude posudzovať posudkový lekár Sociálnej poisťovne v súčinnosti s ošetrujúcim lekárom po predchádzajúcej kontrole posudzovania spôsobilosti na prácu. Ak posudkový lekár poistencovi predĺži podporné obdobie na výplatu nemocenského, musí zároveň určiť aj presnú dĺžku predĺženia podporného obdobia. Podporné obdobie možno predĺžiť aj opakovane, avšak v úhrne najdlhšie o jeden rok.

Písomnú žiadosť je potrebné podať na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou, a to po 1. máji 2021, na pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta výkonu práce ošetrujúceho lekára dočasne práceneschopného poistenca.

Čo sa týka prípadnej invalidity, otázku vývoja zdravotného stavu a určenej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť posudkový lekár v relevantnom čase iba predpokladá. Keďže zdravotný stav poistenca sa môže meniť, posudkový lekár do budúcna nevie úplne vylúčiť skutočnosť, že poistenec bude mať z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. To znamená, že aj keď v čase posúdenia predĺženia podporného obdobia nebude predpoklad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, neznamená to, že v budúcnosti táto osoba už nebude môcť byť uznaná invalidnou.

Pokiaľ je už počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zrejmé, že zdravotný stav bude odôvodňovať mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40%, poistenec nebude mať nárok na predĺženie podporného obdobia. To by však pre poistenca nemalo mať negatívny finančný dosah, nakoľko v uvedenom prípade bude mať možnosť požiadať o invalidný dôchodok, ktorý mu na základe lekárskeho posudku posudkového lekára môže byť priznaný odo dňa nasledujúceho po ukončení podporného obdobia.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu