Práca, dávky, dôchodok Práca

SOS dotácia a práca na dohodu

Pýtali ste sa:

Dobrý deň. Mám schválenu SOS dotáciu, som evidovaná na Úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, ale zároveň mam uzavretú dohodu, z ktorej nemám príjem. Budem mať naďalej nárok na SOS dotáciu, keď dohodu neukončím, ale predložím úradu 0 príjem, keďže má vyradia z úradu z dôvodu, že dohoda presiahne 40 dní?

ÚPSVaR odpovedá ÚPSVaR

SOS dotácia je poskytovaná v zmysle nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“), ktoré jednoznačne stanovuje podmienky na poskytnutie tejto dotácie.

Jednou z podmienok, ktoré musia byť dodržané, aby bola SOS dotácia poskytnutá je, že fyzická osoba prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a zároveň nemá žiaden iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Okrem vyššie uvedenej podmienky je potrebné kumulatívne splniť aj ďalšie podmienky oprávnenosti žiadateľa, a to napr. byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie, nepoberanie sociálnych, nemocenských dávok, dôchodkových dávok rovnakých a vyšších ako 300 eur a pod. V zmysle nariadenia podmienka byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie, musí byť obligatórne dodržaná v prípade ukončenia činnosti (napr. ukončenie pracovného pomeru/dohody o prácach mimo pracovného pomeru/živnos­tenského oprávnenia). Nariadenie zároveň taxatívne vymedzuje fyzické osoby, ktoré v evidencii uchádzačov o zamestnanie nemusia byť, ide o osoby, ktoré poberajú dôchodkové dávky, samostatne zárobkovo činné osoby, fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Z toho čo klientka uvádza, máme za to, že v prípade klientky bola splnená podmienka, že prestala v čase krízovej situácie vykonávať činnosť, ktorá jej zakladala nárok na príjem (napr. ukončenie pracovného pomeru) s tým, že následne z jej strany bola splnená aj podmienka byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru, ktorú má klientka uzavretú na viac ako 40 dní v kalendárnom roku, na základe ktorej bude klientka vyradená z evidencie uchádzačov o zamestnanie, tak ako je uvedené vyššie, nie je dôvodom na neposkytnutie SOS dotácie. Táto dohoda sa však v zmysle nariadenia bude pokladať za činnosť, z ktorej má klientka iný príjem. V tejto súvislosti uvádzame, že ak z výkonu tejto inej činnosti má fyzická osoba v kalendárnom mesiaci príjem vyšší ako 0 eur, SOS dotácia jej nemôže byť poskytnutá. Prijímateľ SOS dotácie je informovať povinný bezodkladne úrad o akýchkoľvek zmenách príjmových pomerov.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy