Práca, dávky, dôchodok Práca

Tá istá práca u iného zamestnávateľa a zdravotný stav

Pýtali ste sa:

Dobrý deň, zo zdravotných dôvodov som ukončil pracovný pomer. Ja som žiadal o preradenie na inú pracovnú pozíciu podľa paragrafu 55. Zamestnávateľ nemal možnosť mi dať inú prácu. Rozviazal so mnou pracovný pomer s odstupným štyri mesiace. Chcem sa informovať, či je možné na tú istú pracovnú pozíciu nastúpiť inde z ktorej som vlastne odišiel. Pracoval som ako robotník. Môj zdravotný stav to neumožňoval zvládnuť. Môžem na tú istú pozíciu nastúpiť k inému zamestnávateľovi?

Národný inšpektorát práce odpovedá Národný inšpektorát práce JUDr. Lucia Sabová Danková, Odbor riadenia inšpekcie práce

Zákonník práce neupravuje špecificky situáciu, ktorú popisujete v otázke. Každý pracovnoprávny vzťah zamestnanca so zamestnávateľom je vždy potrebné posudzovať samostatne a to aj pri výkone rovnakého druhu práce zamestnanca pre iného zamestnávateľa.

Zákon o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých zamestnávateľov bez ohľadu na druh vykonávanej práce ich zamestnancami.

Povinnosti, podmienky a rozsah zabezpečovania lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci upravuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pred nástupom do nového zamestnania tak nový zamestnávateľ bude nanovo zaraďovať zamestnanca na základe nového výsledku posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnanca vo vzťahu k práci, najmä s ohľadom na konkrétne činnosti, ktoré bude zamestnanec uňho vykonávať.

Lekársku preventívnu prehliadku musí zabezpečiť zamestnávateľ, aby sa preukázalo, že zamestnanec je zdravotne spôsobilý na výkon konkrétnej pracovnej činnosti.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy