Práca, dávky, dôchodok Dávky

Opatrovateľský príspevok

Pýtali ste sa:

Chcem požiadať o opatrovateľský príspevok nakoľko mám ZŤP chorého manžela so závažným chronickým ochorením, ktoré vyžaduje stálu nepretržitú opateru. Už som sa o to pokúšala trikrát a vždy mi to bolo zamietnuté. Stojí ma to nemalé úsilie a hlavne nemalé finančné prostriedky. Nerozumiem tomu, čo musí môj manžel ešte spĺňať na to, aby my opatrovateľský príspevok bol schválený.

Prosím o radu ďakujem.

ÚPSVaR odpovedá ÚPSVaR

Problematiku peňažných príspevkov na kompenzáciu, medzi ktoré patrí aj peňažný príspevok na opatrovanie upravuje zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Podľa charakteru nároku sa peňažné príspevky na kompenzáciu považujú za fakultatívne dávky na priznanie ktorých neexistuje právny nárok. Môžu byť teda priznané a poskytované len v prípade splnenia všetkých zákonom ustanovených podmienok, ktoré v prípade peňažného príspevku na opatrovanie musia byť splnené tak na strane opatrovateľa ako aj na strane opatrovanej osoby.

Základnou zákonnou podmienkou pre priznanie peňažného príspevku na opatrovanie je, že opatrovaná osoba sa musí na základe komplexného posudku, vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny považovať za fyzickú osobu s ŤZP a musí byť odkázaná na opatrovanie, t. j. peňažný príspevok na opatrovanie musí mať v komplexnom posudku aj navrhnutý, pričom za odkázanú na opatrovanie sa považuje len fyzická osoba s ŤZP so stupňom odkázanosti V alebo VI. Odkázanosť posudzuje posudkový lekár úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v odvolacom konaní posudkový lekár druhostupňového správneho orgánu v rámci lekárskej posudkovej činnosti, pričom každé posúdenie je prísne individuálne a vyplýva z predloženej zdravotnej dokumentácie.

Správne posúdenie zdravotného stavu je podmienené kvalitou predložených lekárskych nálezov z odborných vyšetrení, ktoré dokladujú a skutočne objektívne popisujú zdravotný stav posudzovanej osoby. Len samotné ťažké zdravotné postihnutie a odkázanosť fyzickej osoby s ŤZP na pomoc inej fyzickej osoby v nižšom rozsahu ako ustanovuje zákon nie je pre priznanie a poskytovanie tohto príspevku postačujúce.

Z informácií, ktoré čitateľka uviedla sa domnievame, že dôvodom zamietnutia jej opakovaných žiadostí o priznanie peňažného príspevku na opatrovanie manžela bolo práve nesplnenie jeho odkázanosti na opatrovanie. Správne posúdenie zdravotného stavu a odkázanosti na opatrovanie je do veľkej miery podmienené kvalitou predložených lekárskych nálezov z odborných vyšetrení, ktoré dokladujú a skutočne objektívne popisujú zdravotný stav posudzovanej osoby. V praxi sa neraz stáva, že napriek klientom deklarovaného zlého zdravotného stavu, tento nie je objektivizovaný odborným vyšetrením.

Čitateľke odporúčame, aby k žiadosti o opätovné priznanie peňažného príspevku na opatrovanie manžela predložila nálezy z odborných vyšetrení z ktorých bude zrejmé, že od posledného posúdenia došlo k zmene (zhoršeniu) v zdravotnom stave manžela, pričom dodávame že len popis jeho subjektívnych problémov nie je postačujúci, ale je potrebné aby odborník verifikoval jeho zdravotné problémy odborným diagnostickým vyšetrením.

V prípade nepriaznivého výsledku konania odporúčame vždy využiť zákonné právo podať proti rozhodnutiu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny odvolanie, ktoré však musí byť podané v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia a na správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy