Právo a spotrebiteľ Rodinné právo

Zdedil som pozemok v Česku

Pýtali ste sa:

Zdedil som pozemok v ČR, v minulosti na ňom bola skládka, ktorá je už sanovaná a na pozemku je vysadený les. Aké sú riziká takéhoto dedičstva a prípadné povinnosti, ktoré by z neho vyplývali, ak by som dedičstvo prijal. A môžem ho odmietnuť?

Redakcia Pravdy odpovedá Advokátska kancelária MPH

Odmietnuť dedičstvo možno podľa právnej úpravy platnej v Slovenskej republike len do jedného mesiaca odo dňa, keď ste bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť (a o následkoch tohto odmietnutia) upovedomený. Po uplynutí tejto lehoty, respektíve po tom, čo Vám už bolo nadobudnutie dotknutého pozemku v Českej republike potvrdené uznesením o dedičstve, právo odmietnuť dedičstvo nemáte.

Keďže zdedený pozemok sa nachádza v Českej republike budú sa Vaše povinnosti (ako povinnosti vlastníka zdedeného pozemku) spravovať podľa príslušných právnych predpisov platných v Českej republike. Tie sa môžu od slovenskej právnej úpravy líšiť a z tohto dôvodu je potrebné sa obrátiť so žiadosťou o pomoc na advokáta oprávneného na poskytovanie právnych služieb na území Českej republiky.

Vo všeobecnosti by však malo platiť, že za znečistenie pozemku zodpovedá vždy primárne ten, kto toto znečistenie spôsobil. Nie je však možné vylúčiť, že za určitých okolností bude právny poriadok Českej republiky ukladať povinnosť odstrániť prípadné znečistenie pozemku aj Vám ako vlastníkovi tohto pozemku – vlastníctvo totiž zaväzuje (môže ísť napríklad o situáciu, keď pôvodcu znečistenie nebude možné určiť/identifi­kovať).

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu