Práca, dávky, dôchodok Dávky

Dávky pre ležiaceho pacienta

Pýtali ste sa:

Mám 58-ročnú susedku ležiacu, plienkovanú, má dve dcéry, jedna z nich sa o ňu stará, má šesťročného syna, ale vraj nemá nárok na žiadne peniaze, lebo všetky tri majú trvalý pobyt tu. Žijú bez kúpeľne v starom dome. Vedeli by ste poradiť? Teraz vybavujú mamke invalidný.

ÚPSVaR odpovedá ÚPSVaR

Znevýhodnenie, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ťažkého zdravotného postihnutia v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia prekonať sama, možno kompenzovať poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu.

Právne vzťahy pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu upravuje zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

V zákone je upravených 17 druhov peňažných príspevkov na kompenzáciu, ktoré sa delia na jednorazové a opakované, a na účely priznania ktoréhokoľvek z nich musia byť okrem všeobecných podmienok splnené aj ďalšie podmienky vzťahujúce sa k jednotlivým peňažným príspevkom, vrátane podmienky príjmu (s výnimkou peňažného príspevku na osobnú asistenciu ) a majetku.

Medzi opakované peňažné príspevky na kompenzáciu patrí peňažný príspevok na opatrovanie, ktorým možno kompenzovať odkázanosť fyzickej osoby s ŤZP na pomoc inej fyzickej osoby. Priznanie a poskytovanie tohto príspevku je vzhľadom na jeho fakultatívnosť podmienené splnením všetkých zákonom ustanovených podmienok, ktoré musia byť splnené tak na strane opatrovanej osoby ako aj opatrovateľa.

Vo veci peňažného príspevku na úpravu rodinného domu, ktorý patrí medzi jednorazové peňažné príspevky na kompenzáciu a ktorého účelom je dosiahnutie bezbariérovosti a zvýšenie schopnosti fyzickej osoby s ŤZP premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu, prípadne umožniť alebo uľahčiť premiestňovanie fyzickej osoby s ŤZP uvádzame, že za úpravu rodinného domu sa v zmysle zákona považujú zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie v rodinnom dome. Teda za úpravu rodinného domu nemožno považovať vybudovanie nového objektu alebo zariadenia, ktorými sú kúpeľňa, WC, plyn, kanalizácia, vodovod.

Na konanie a rozhodovanie vo veci peňažných príspevkov na kompenzáciu, teda aj vo veci peňažného príspevku na opatrovanie je vecne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) v mieste trvalého bydliska žiadateľa.

Konanie o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu začína na základe žiadosti fyzickej osoby, t. j. na základe žiadosti posudzovanej osoby; pri peňažnom príspevku na opatrovanie, ako jediného z peňažných príspevkov na kompenzáciu sa konanie o jeho priznanie začína na základe žiadosti fyzickej osoby vykonávajúcej opatrovanie; žiadosť možno podať písomne alebo elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom prostredníctvom ústredného portálu verejných služieb ľuďom www.slovensko.sk. Za súčasného mimoriadneho stavu je možné žiadosť podať aj e-mailom.

Žiadosť sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa trvalého bydliska žiadateľa a musí obsahovať zákonom ustanovené obsahové náležitosti a doklady. Rozhodovaniu vo veci kompenzácie predchádza posudková činnosť (lekárska a sociálna), presné a úplné zistenie skutočného stavu veci a za tým účelom obstaranie si podkladov potrebným pre rozhodnutie. Samotný nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu a na jeho výplatu vzniká až právoplatným rozhodnutím úradu o jeho priznaní.

Nakoľko konanie, rozhodovanie a teda aj posúdenie všetkých zákonných podmienok je vo vecnej pôsobnosti miestne príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, odporúčame v predmetnej veci komunikovať predovšetkým s úradom. Za súčasnej mimoriadnej situácie je možné úrad kontaktovať aj telefonicky, prípadne e-mailom.

Odpovedá Sociálna poisťovňa

Ak si poistenec uplatní nárok na invalidný dôchodok v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste bydliska, posudkový lekár posúdi zdravotný stav poistenca a súčasne bude spísaná žiadosť o invalidný dôchodok. Žiadosť o invalidný dôchodok spolu so všetkými potrebnými dokladmi bude následne zaslaná ústrediu Sociálnej poisťovne, ktoré písomným rozhodnutím rozhodne o invalidnom dôchodku.

Poistenec je invalidný, ak miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je vyššia ako 40 %. Súčasne musí byť pre nárok na invalidný dôchodok splnená aj ďalšia podmienka a to podmienka potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia, ktorá u poistenca nad 45 rokov je aspoň 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy