Práca, dávky, dôchodok Práca

Povinnosti absolventa po skončení štúdia

Pýtali ste sa:

Skončil som strednú školu, dostal maturitné vysvedčenie. Neviem ešte, či ma prijali na vysokú školu. Aké mám povinnosti voči úradom a v akých termínoch, ak ma prijmú a ak ma neprijmú?

ÚPSVaR odpovedá ÚPSVaR

Evidovať sa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie je možnosť, nie je to povinnosť. V prípade, že občan požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, z evidencie mu vyplývajú práva, ale aj povinnosti, ktoré určuje zákon o službách zamestnanosti.

Absolvent strednej školy je považovaný za nezaopatrené dieťa do ukončenia školských prázdnin, do 31. augusta. Rodič absolventa strednej školy má nárok na prídavky na dieťa až do ukončenia školských prázdnin, t.j. aj za mesiace júl a august bežného roka/školského roka, v ktorom nezaopatrené dieťa skončilo štúdium na strednej škole (evidencia uchádzača o zamestnanie nie je prekážkou pri výplate prídavku na dieťa).

Ak sa absolvent strednej školy k 1. septembru nezamestná, resp. nebude pokračovať dennou formou štúdia v príprave na povolanie, môže si podať na úrade práce žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Na podanie žiadosti plynie 7 dňová lehota (od 1.9.). Absolvent strednej školy, ktorý si nepodá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v stanovenej lehote do 7 kalendárnych dní, ale neskôr, bude zaradený dňom podania žiadosti.

Absolvent ktorý si nepodá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v zákonom stanovenej lehote, je považovaný za dobrovoľne nezamestnanú osobu, z čoho jej vyplýva zákonná povinnosť hradiť si povinné zdravotné poistenie, resp. doplatiť si alikvotnú časť.

V prípade začiatku, ako aj skončenia štúdia v zahraničí, je potrebné, aby o tom rodič informoval príslušný úrad práce. Informáciu o nástupe na štúdium alebo o skončení štúdia v zahraničí (rovnako aj pri zanechaní alebo prerušení štúdia) je rodič povinný oznámiť úradu práce prostredníctvom potvrdenia o štúdiu a jeho úradným prekladom. Ústredie PSVR z dôvodu eliminácie komunikačných bariér pri získaní informácií o štúdiu vypracovalo tlačivo „Potvrdenie o návšteve školy“, ktoré je prístupné vo viacerých svetových jazykoch.

Odpoveď Sociálnej poisťovne:

Voči Sociálnej poisťovni nemáte ani v jednom prípade žiadne povinnosti, v čase, keď nie ste zamestnaný, sociálne poistenie nie je povinné.

Ohľadom zdravotného poistenia odporúčame obrátiť sa na príslušnú zdravotnú poisťovňu.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy