Práca, dávky, dôchodok Práca

Odstupné pre pracujúceho dôchodcu

Pýtali ste sa:

Dobrý deň Odpracoval som 46 rokov, nadišiel čas na starobný dôchodok, ktorý po požiadaní priznali 9. marca 2019. Poberám teda starobný dôchodok, ale naďalej som zamestnancom u toho istého zamestnávateľa ako pracujúci dôchodca až do 10. 5. 2021, odkedy som až doteraz PN. Chcem sa spýtať, či mám nárok po ukončení PN na odchodné alebo odstupné a dám mi zamestnávateľ výpoveď dohodou – alebo mám podľa zákonníka práce alebo podľa kolektívnej zmluvy a akú sumu. Koľko mesiacov mám nárok na odstupné? Teraz som PN 3 mesiace k 10. 8. 2021. Ďakujem za odpoveď

ÚPSVaR odpovedá ÚPSVaR

Nárok na odstupné vzniká zamestnancovi v prípade, ak s ním ukončí pracovný pomer zamestnávateľ. Pri skončení pracovného pomeru patrí odstupné zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce alebo sa zamestnanec stane nadbytočný, alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Zamestnancovi patrí v takomto prípade odstupné aj pri skončení pracovného pomeru dohodou.

Výška odstupného závisí od doby trvania pracovného pomeru ako aj od spôsobu jeho skončenia (dohodou alebo výpoveďou). Preto odporúčame preštudovať si podmienky konkrétnej pracovnej zmluvy.

Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Odchodné

Odchodné patrí zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok. Odchodné je najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.

Seniori v prípade skončenia pracovného pomeru zamestnávateľom a splnenia podmienok na odchodné môžu dostať odstupné aj odchodné súčasne.

PN nemá vplyv na nárok na odchodné, alebo odstupné.

Zamestnaný dôchodca

Ak dôchodca pracuje aj potom, ako mu Sociálna poisťovňa priznala dôchodok, sa jeho suma za odpracované obdobie zhodnocuje, a to vždy od 1. januára. O toto zhodnotenie netreba žiadať, pretože sociálna poisťovňa ho priznáva automaticky.

Pracujúci dôchodca zo svojho príjmu už neplatí poistné na invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Znamená to, že má nižšie odvody do Sociálnej poisťovne. Okrem toho má možnosť výnimky z dohody, ktorú zamestnanec nemá.

Podmienkou je, že príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 eur. Nakoľko po využití tejto dohody neplatí dôchodca poistné do Sociálnej poisťovne a nie je dôchodkovo poistený. Toto obdobie sa mu viac nebude zhodnocovať.

Odpovedalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy