Právo a spotrebiteľ Rodinné právo

Mama predala byt len jednému z troch súrodencov. Ako to napadnúť?

Pýtali ste sa:

Naša mama predala byt jednému z troch súrodencov bez nášho vedomia. Ako vieme túto zmluvu napadnúť, aby sme neprišli, teraz alebo pri dedení, o spravodlivý podiel?

Redakcia Pravdy odpovedá Advokátska kancelária MPH

Vaša matka mohla za života predať svoju nehnuteľnosťou komukoľvek podľa svojho uváženia. Pokiaľ bol byt jednému zo súrodencov predaný, tak neprichádza do úvahy skutočnosť, že by ste týmto jej konaním mohli prísť o potenciálny dedičský podiel, keďže išlo o predaj a Vaša matka tak za byt získala odplatu v podobe kúpnej ceny.

Odlišná situácia by nastala vtedy, ak by Vaša matka byt súrodencovi bezodplatne darovala. V takom prípade by sa tento dar v prípade dedenia započítal na dedičský podiel obdarovaného súrodenca, čím by sa jeho dedičský podiel zmenšil, prípadne by nedostal nič. Ak by sa dedilo zo zákona a matka by teda nespísala závet, súd by vzal takéto darovanie do úvahy automaticky na základe zákona. Ak by však bol spísaný testament, uvedené započítania by sa uskutočnilo iba vtedy, ak by matka dala na to v závete príkaz alebo ak by Váš súrodenec bol na základe daru bytu od matky oproti ostatným dedičom neodôvodnene zvýhodnený.

Kúpnu zmluvu by ste mohli napadnúť vtedy, ak by bola poznačená niektorým z dôvodov neplatnosti – napr. by bola Vaša matka k podpisu zmluvy prinútená, alebo by bola súdom obmedzená v spôsobilosti uzavrieť taký typ zmluvy, prípadne by zmluva odporovala zákonu či dobrým mravom a pod.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy