Práca, dávky, dôchodok Dávky

Nárok na opatrovateľku pre ŤZP

Pýtali ste sa:

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu. Starkina sestra je TZP (nevidí), keďže má 88r. a nemá sa kto o ňu starať, tak sa starám ja so sestrou. Lenže máme rodiny a deti a nemôžeme stále pri nej sedieť. Ochorela a zostala nám ležať. Do domova ju dať nechceme, keďže domček opustiť nechce. Potrebovali by sme ku nej nejakú opatrovateľku. Má nárok z ÚPSVaR ?

ÚPSVaR odpovedá ÚPSVaR

Zabezpečenie potrebnej pomoci prostredníctvom opatrovateľky nepatrí do pôsobnosti ústredia a ani úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Problematiku opatrovateľskej služby terénnou formou upravuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Terénna opatrovateľská služba patrí do pôsobnosti príslušnej obce alebo vyššieho územného celku, na ktorých je potrebné v danej veci sa obrátiť.

Odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na pomoc inej fyzickej osoby možno kompenzovať aj peňažným príspevkom na opatrovanie, problematiku ktorého upravuje zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku na opatrovanie môže podať aj osoba, ktorá nie je s opatrovanou osobou v žiadnom príbuzenskom vzťahu, teda cudzia osoba, ktorá okrem iných zákonom ustanovených podmienok, musí spĺňať podmienku bývania. To sa považuje za splnené, ak fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá ju opatruje a s ktorou býva.

Peňažný príspevok na opatrovanie sa podľa charakteru nároku považuje za fakultatívnu dávku na priznanie ktorej neexistuje právny nárok, môže byť teda priznaný a poskytovaný len v prípade splnenia všetkých zákonom ustanovených podmienok, ktoré musia byť splnené tak na strane opatrovanej osoby, ako aj na strane fyzickej osoby vykonávajúcej opatrovanie.

Základnou zákonnou podmienkou pre priznanie peňažného príspevku na opatrovanie je, že opatrovaná osoba sa musí na základe komplexného posudku, vydaného miestne príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny považovať za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a musí byť odkázaná na opatrovanie. Peňažný príspevok na opatrovanie teda musí mať v komplexnom posudku aj navrhnutý. Za odkázanú na opatrovanie sa považuje len fyzická osoba s ŤZP so stupňom odkázanosti V alebo VI. V zmysle zákona môže opatrovanie vykonávať len fyzická osoba, ktorá je plnoletá, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie a fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím jej udelila písomný súhlas s opatrovaním, okrem ustanovených výnimiek. Ďalšou zákonnou podmienkou je splnenie účelu a rozsahu opatrovania, ktoré sa považujú za splnené, ak osoba vykonávajúca opatrovanie osobne a každodenne zabezpečuje opatrovanej fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím potrebnú pomoc a starostlivosť a v rozsahu, na ktorý je podľa komplexného posudku odkázaná.

Konanie, rozhodovanie a v prípade vzniku nároku aj poskytovanie peňažného príspevku na opatrovanie patrí do vecnej pôsobnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny miestne príslušného podľa trvalého bydliska žiadateľa (fyzickej osoby vykonávajúcej opatrovanie). Konanie začína na základe žiadosti fyzickej osoby vykonávajúcej opatrovanie. Žiadosť môže podať písomne alebo elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom prostredníctvom ústredného portálu verejných služieb ľuďom www.slovensko.sk. Za súčasného mimoriadneho stavu je možné žiadosť podať aj e-mailom. Žiadosť podáva na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a musí obsahovať zákonom ustanovené obsahové náležitosti a doklady. Rozhodovaniu predchádza posudková činnosť (lekárska a sociálna), presné a úplné zistenie skutočného stavu veci a za tým účelom obstaranie si podkladov potrebným pre rozhodnutie. Samotný nárok na peňažný príspevok na opatrovanie a na jeho výplatu vzniká až právoplatným rozhodnutím úradu o jeho priznaní.

V prípade akýchkoľvek nejasností, doplňujúcich otázok, sa môže klient obrátiť na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde mu možnosti podrobne vysvetlia.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy