Právo a spotrebiteľ Pracovné právo

Zaniknutá firma a neplatené odvody

Pýtali ste sa:

Dobrý deň, v 2021 som pracovala, ale zamestnávateľ mi neplatil odvody, zistila som to teraz pri vybavovaní dôchodku, firma už neexistuje, ako to mám riešiť? Ďakujem za odpoveď.

Redakcia Pravdy odpovedá Advokátska kancelária MPH

Vášmu zamestnávateľovi zo zákona vzniká povinnosť platiť poistné na dôchodkové poistenie, a to momentom, kedy vznikol pracovný pomer. Váš zamestnávateľ sa tak pravdepodobne dopustil trestného činu neodvedenia poistného. Je dôležité zistiť, či spoločnosť zanikla s právnym nástupcom alebo bez právneho nástupcu. Od toho sa bude odvíjať, od koho si môžete vymáhať nároky na doplatenie odvodov.

Vymáhať nedoplatky na odvodoch by mala Sociálna poisťovňa, ktorá zároveň môže udeliť zamestnávateľovi aj pokutu. Zároveň môžete podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu neodvedenia poistného. V prípade ak došlo k zanedbaniu povinností na strane Sociálnej poisťovne, do úvahy by pripadalo i potenciálne uplatnenie náhrady škody.

Odpoveď zo Sociálnej poisťovne

V konaní o dôchodku je povinnosťou Sociálnej poisťovne zisťovať chýbajúce obdobia dôchodkového poistenia. V prípade, ak sa zisťujú chýbajúce údaje, môže byť konanie o dôchodku predĺžené, o čom je klient informovaný. Ak je potrebná pri zisťovaní aj spolupráca so žiadateľom o dôchodok, Sociálna poisťovňa žiadateľa o dôchodok vyzve a oznámi mu, ako má postupovať.

Ak zamestnávateľ nesplnil povinnosť platiť a odvádzať poistné na dôchodkové poistenie, podmienka zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie u zamestnanca sa považuje za splnenú. Neplatí to však, ak si túto povinnosť nesplnil zamestnávateľ, ktorý plní funkciu zamestnávateľa – platiteľa príjmu zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu, alebo ak si túto povinnosť nesplnil zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo ktorý je členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa. O tom či a v akom rozsahu bude pre dôchodkové účely zhodnotená doba, rozhodne Sociálna poisťovňa v konaní o dôchodku v súlade s platnou legislatívou.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy