Práca, dávky, dôchodok Dávky

Kedy má manžel - poručník právo na opatrovateľský príspevok

Pýtali ste sa:

Mám chorú mamu, ktorá poberá invalidný dôchodok a má ešte epilepsiu, duševné problémy a je zbavená svojprávnosti. Môj otec je súdom určený ako jej poručník. Má uvedené v papieroch, že moja mama nemôže ostať 24 hodín sama bez dozoru, teda bez môjho otca. Chceli by sme vybaviť opatrovateľský príspevok, ale neviem, či by jej to podľa takýchto chorôb schválili. Vedeli by ste mi v tom poradiť?

Ďakujem

ÚPSVaR odpovedá ÚPSVaR

Právne vzťahy pri poskytovaní peňažného príspevku na opatrovanie upravuje zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Peňažný príspevok na opatrovanie sa považuje za fakultatívnu dávku. Znamená to, že na jeho priznanie neexistuje právny nárok. Príspevok možno poskytovať iba v prípade splnenia všetkých podmienok ustanovených zákonom. Jednou z podmienok je, že fyzickej osobe bola posudkovým lekárom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny určená miera funkčnej poruchy najmenej 50 % (podľa prílohy č. 3 zákona). Na základe toho sa osoba považuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Ďalšou podmienkou je určenie stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na úrovni V (8 až 12 hodín denne) alebo VI (viac ako 12 hodín denne). Stupeň odkázanosti určuje posudkový lekár úradu.

Rozhodovaniu o príspevku na opatrovanie predchádza lekárske posúdenie zo strany posudkového lekára úradu. V prípade stanovenia miery funkčnej poruchy najmenej 50 % nasleduje sociálna posudková činnosť. Tú vykonávaná sociálny pracovníkom úradu. Zisťuje napríklad individuálne predpoklady fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, predpoklady jej rodinného prostredia, či prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie dotknutej osoby do spoločnosti.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môže klient obrátiť na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde mu podmienky pridelenia príspevku podrobne vysvetlia.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy