Záhrada Záhrada

Záhradu nám zatieňujú susedove stromy

Pýtali ste sa:

Sused má zo svojej strany spoločného plota vysadené vysoké a husté dreviny, ktoré mu tvoria zároveň živý plot na jeho strane záhrady. Kým boli menšie, nemali sme s tým problém, no teraz dreviny narástli tak, že nám zatieňujú skoro celú záhradku, ktorá nie je veľká. Už v nej skoro vôbec nemáme slnko. Trávnik prestal rásť, namiesto neho máme len mach, takisto sa prestalo dariť kvetom, ktoré predtým na slnku krásne kvitli. Nehovoriac o tom, že sa nám výrazne znížil komfort bývania a pobytu v záhradke. Sused odmieta živý plot zrezať, vraj to nie je jeho povinnosť. Má pravdu? Ako sa môžeme brániť?

JUDr. Barbora Lord odpovedá JUDr. Barbora Lord Senior právnik Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

Nedorozumenia medzi susedmi nie sú nič nezvyčajné, no ich riešenie môže byť niekedy na dlhé mesiace. Vychádzajúc zo všeobecných definícií a povinností podľa Občianskeho zákonníka, „výkon práv a povinností jedného nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a povinností iného. Vlastník veci sa taktiež musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by ohrozoval výkon jeho práv“, napríklad aj tienením. Ak takýto stav predsa nastane, môže sa „ten, koho právo bolo ohrozené alebo porušené domáhať jeho ochrany u orgánu, ktorý je na to povolaný“ (napr. obec, polícia, súd).

Čo presne je nadmerné obťažovanie?

Definícia, čo znamená „obťažovanie nad mieru primeranú pomerom“ však neexistuje. Primeranosť sa posudzuje s ohľadom na konkrétne pomery v danom mieste a čase, a to spravidla z objektívneho pohľadu. Výnimočne sa zohľadňuje subjektívny náhľad na danú okolnosť, resp. prihliada sa k nemu len ak by to bolo vo verejnom záujme alebo v prospech dobrých mravov či iných spoločenských zvyklostí.

Z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR je možné identifikovať, že „pojem – nad mieru primeraným pomerom – je nutné vykladať tak, že určuje hranicu medzi dovoleným správaním (od optimálneho stavu po stav ešte prípustný) a nedovoleným správaním (nad prípustnú mieru), a to nielen vo vzťahu ku konkrétnym pomerom v danom mieste a čase, ale aj vo vzťahu k objektívne žiaducim pomerom (k tomu aj sp. zn. 5Sžo/62/2016)“.

Všeobecne je však odporúčané, pokúsiť sa so susedom dohodnúť, resp. nájsť spoločné kompromisné riešenie tak, aby ani jedna strana nemala pocit, že je zahnaná do kúta či neustála svoje právo. Súdne riešenie obvykle jednoduchého sporu / konfliktu je vo všeobecnosti odporúčané až ako posledný stupeň ochrany zasiahnutých práv, a to pre jeho zdĺhavosť a v konečnom dôsledku aj nákladmi s ním spojených, ktoré zaťažia obe strany sporu.

Skúste dosiahnuť dohodu mimosúdne

V prípade jednoduchých sporov či konfliktov môže byť preto vhodnejším spôsobom mediácia. Mediácia je mimosúdne riešenie sporov, v ktorom sa strany sporu za pomoci mediátora pokúšajú dosiahnuť dohodu. Takéto riešenie, ktoré je menej formálne, môže byť v konečnom dôsledku efektívnejšie práve s ohľadom na ušetrený čas a náklady. Mediačná dohoda je pre jej účastníkov záväzná. Aby sa mediačná dohoda mohla stať aj exekučným titulom a plnenie z nej bolo vynútiteľné, odporúčame jej vypracovanie vo forme notárskej zápisnice alebo jej schválenie súdom vo forme zmieru.

Keď sa mediácia nepodarí

Ak sa aj napriek vyvinutej snahe nepodarí účastníkom dosiahnuť dohodu, jedinou možnosťou je domáhať sa ochrany porušeného alebo ohrozeného práva skrz orgánu, ktorý je na to určený (obec, polícia, súd), obvykle súd alebo v prípade zrejmého zásahu do pokojného stavu obec. Obec môže takýto zásah buď zakázať alebo uložiť obnovenie do pôvodného stavu.

Žalobu formulujte presne

Typickou žalobou v prípade, že je vlastník obťažovaný imisiami spočívajúcimi napríklad v nadmernom tienení, je zapieracia (tzv. negatórna) žaloba, ktorou sa bude domáhať odstránenia toho, čo ho ruší vo výkone jeho vlastníckeho práva, teda tieňa zo živého plotu. Tu však upozorňujeme, že žalobný petit je potrebné formulovať presne, t. j. žalobca musí presne naformulovať, že žalovaný je povinný zdržať sa obťažovania žalobcu tienením (ktoré popíše v žalobe) z pozemku žalovaného, ktorý nad mieru primeranú dopadá na jeho nehnuteľnosť. V opačnom prípade hrozí, že ju súd pre nedostatočne určený petit (žalobný návrh) zamietne. Pre úplnosť dodáme, že žaloba proti obťažovaniu môže byť podaná ako proti rušiteľovi, tak proti vlastníkovi nehnuteľnosti, na ktorej k obťažovaniu dochádza.

Zároveň, ak konanie suseda napĺňa skutkové okolnosti niektorého z trestných činov (napr. poškodzovanie cudzej veci), je potrebné sa obrátiť na políciu.

Bezprostredne hroziaci zásah do práva môže ten, kto je ním takto ohrozený odvrátiť primeraným spôsobom aj sám.

Máte dobrú radu aj vy?

Napíšte na debatu a vymeňte si skúsenosti s ďalšími zahrádkármi.

Chcem poradiť

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy