Práca, dávky, dôchodok Dávky

Žiadosť o kompenzáciu z dôvodu ročnej PN

Pýtali ste sa:

Dobrý deň. Som pracujúci dôchodca – ostal som v bývalom zamestnaní na trvalý pracovný pomer, ale po uplynutí podporného obdobia – nakoľko som zo dňa na deň ostal PN, neviem, či pri odchode zo zamestnania mám právo na vyplatenie nejakej formy odstupného, alebo odchodného, nakoľko som stratil zrak na pravom oku. Liečba trvá od mája minulého roka bez zmeny. Môžem požiadať aj o kompenzáciu z dôvodu ročnej PN – pretože už nemôžem nastúpiť do zamestnania zo zdravotných dôvodov. Ďakujem.

ÚPSVaR odpovedá ÚPSVaR

Znevýhodnenie, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ťažkého zdravotného postihnutia v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia prekonať sama, možno v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia zmierniť alebo prekonať poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu.

V zákone je upravených 17 druhov peňažných príspevkov na kompenzáciu (delia sa na jednorazové a opakované), pričom každý peňažný príspevok je určený na zákonom vymedzený účel.

Jednorazové peňažné príspevky na kompenzáciu sú: peňažný príspevok na kúpu/výcvik používania/úpravu pomôcky, peňažný príspevok na opravu pomôcky, peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, peňažný príspevok na úpravu bytu/rodinného domu/garáže.

Opakované peňažné príspevky na kompenzáciu sú: peňažný príspevok na osobnú asistenciu, peňažný príspevok na prepravu, peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov (na diétne stravovanie; súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia; súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla; súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom), peňažný príspevok na opatrovanie.

Peňažné príspevky na kompenzáciu sa podľa charakteru nároku považujú za fakultatívne dávky, teda na ich priznanie ako i poskytovanie neexistuje právny nárok, ale možno ich priznať a poskytovať len v prípade splnenia všetkých podmienok ustanovených zákonom v kontexte s konkrétnym druhom peňažného príspevku na kompenzáciu. Samotné ťažké zdravotné postihnutie nie je pre vznik nároku postačujúce. Konanie o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu sa začína na základe žiadosti fyzickej osoby.

Rozhodovaniu o peňažných príspevkoch na kompenzáciu predchádza lekárska posudková činnosť (zhodnotenie a posúdenie zdravotného stavu, určenie miery funkčnej poruchy, posúdenie sociálnych dôsledkov a jednotlivých druhov odkázanosti), ktorú vykonáva posudkový lekár príslušného úradu; a v prípade stanovenia miery funkčnej poruchy najmenej 50 % aj sociálna posudková činnosť (posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby s ŤZP; jej rodinného prostredia; prostredia, ktoré ovplyvňuje jej začlenenie do spoločnosti; odkázanosti na požadovanú formu kompenzácie) vykonávaná sociálnym pracovníkom úradu; zistenie skutkového stavu veci a zaobstaranie si podkladov pre rozhodnutie.

Nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu a nárok na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím úradu o priznaní.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy