Právo a spotrebiteľ Občianske právo

Vydržanie medzitým predanej časti pozemku

Pýtali ste sa:

Dobrý deň, v roku 2020 sme podali žalobu na vydržanie pozemku a v súčasnej dobe sme úspešne na súde vydržali pozemok, a síce stali sme podľa zákona vlastníkmi pozemku na základe vydržania už od roku 1996. Zistili sme však, že z tohoto pozemku bolo oddelených pár metrov štvorcových, ktoré si kúpili od vtedajšieho vlastníka vlastníci susednej parcely v roku 2010 a bolo tejto časti pridelené nové parcele číslo. Ako máme postupovať, keď sme vlastne vydržali aj túto časť, ktorú vlastne predal „nevlastnik“. Je nutné podať opätovne žalobu aj na túto časť, ale v prípade, že súd uznal, že sme boli vlastníkmi už pred týmto oddelením? Alebo dá sa to zneplatnením zmluvy, alebo akou cestou je možné to dať do poriadku.

Ďakujem

Redakcia Pravdy odpovedá Advokátska kancelária MPH

Uznesenie o potvrdení vydržania je rozhodnutím súdu s deklaratórnymi účinkami. To znamená, že súd v uznesení konštatuje, že vlastnícke právo bolo už k určitému dňu nadobudnuté vydržaním.

Obligatórnou náležitosťou návrhu na začatie konania o potvrdení vydržania (resp. akéhokoľvek návrhu / žaloby v súvislosti s nehnuteľnosťami) je označenie nehnuteľnosti podľa údajov z katastra nehnuteľností. Na základe uvedeného je rozhodujúce, ktoré, resp. ako ste označili nehnuteľnosť v návrhu na začatie konania, ktorý ste podali na súd.

Ak ste totiž pri podávaní návrhu vychádzali z právneho stavu uvedeného v katastri nehnuteľností (rok 2020), podľa ktorého bola pôvodná parcela už rozdelená na dve časti (od roku 2010), a Vy ste označili len “väčšiu časť” nehnuteľnosti (pôvodne o niekoľko pár metrov štvorcových väčšiu), ktorá je následne uvedená aj v uznesení súdu, bude potrebné podať nový návrh na začatie konania o potvrdení vydržania, v ktorom označíte zvyšnú, “menšiu časť” danej nehnuteľnosti, pretože táto nebola predmetom konania o potvrdení vydržania, a teda Vám nemohla byť priznaná, ako vydržateľovi.

V prípade, ak ste označili v návrhu obe nehnuteľnosti (“menšiu aj väčšiu”), ale súd v uznesení označil ako predmet vydržania len jednu („väčšiu“) nehnuteľnosť, môže ísť o chybu súdneho rozhodnutia, ktorú bude potrebné napraviť využitím riadnych alebo mimoriadnych opravných prostriedkov.

V závislosti od skutkového stavu a varianty vyššie uvedenej, bude potrebné podať nový návrh na začatie konania o potvrdení vydržania pre menšiu časť nehnuteľnosti, alebo napadnúť vydané uznesenie súdu opravnými prostriedkami.

Vzhľadom na absenciu potrebných podkladov a viacerých kľúčových informácií nie je možné úplne zodpovedať všetky otázky, ktoré vyvstávajú z uvedeného problému.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy