Práca, dávky, dôchodok Dávky

Súbeh príspevku na opatrovanie a predčasného starobného dôchodku

Pýtali ste sa:

Poberám peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby s ŤZP podľa zák.447/2008 Z.z. Môžem 2.5.2022 ísť do predčasného starobného dôchodku /dovŕšim vek/ a zároveň pokračovať v opatrovaní? Taktiež poberám čiastočný invalidný dôchodok /do 70%/.
Ďakujem.

ÚPSVaR odpovedá ÚPSVaR

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia nevylučuje súbežné poberanie peňažného príspevku na opatrovanie a predčasného starobného dôchodku.

Zmena, kedy dotknutá fyzická osoba (opatrovateľ) bude namiesto invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 70 % (prípadne menej %) poberať predčasný starobný dôchodok, bude mať za následok zmenu základnej výšky peňažného príspevku na opatrovanie a spôsobu výpočtu výšky príspevku.

Pokiaľ fyzická osoba poberá invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 70 %, prípadne menej %, základná suma príspevku pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ŤZP je 508,44 eur mesačne a na účely výpočtu výšky príspevku sa zohľadňuje príjem opatrovanej fyzickej osoby s ŤZP a s ňou spoločne posudzovaných osôb za dotknutý kalendárny rok.

Ak fyzická osoba poberá predčasný starobný dôchodok, základná suma príspevku pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ŤZP je 254,22 eur mesačne, pričom príjem opatrovanej fyzickej osoby s ŤZP a s ňou spoločne posudzovaných osôb sa nezisťuje.

Skutočnosť o zmene poberanej dávky dôchodkového poistenia je fyzická osoba povinná oznámiť príslušnému úradu.

Stanovisko sociálnej poisťovne

Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká občanovi, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie, bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2 násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Ak je poistenec aj sporiteľom v II. pilieri, súčet súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z II. piliera musí byť vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Ku dňu spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok nemôže byť poistenec povinne dôchodkovo poistený.

Doba poberania invalidného dôchodku od 1. 1. 2004 je obdobím dôchodkového poistenia. Ak poberateľ invalidného dôchodku požiada o predčasný starobný dôchodok, Sociálna poisťovňa vypočíta sumu predčasného starobného dôchodku, porovná ju so sumou invalidného dôchodku a vypláca dôchodkovú dávku, ktorej suma je vyššia. Na dôchodok, ktorý sa nevypláca, nárok zaniká.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy