Práca, dávky, dôchodok Dávky

Pomoc od štátu, ak SZČO nemá príjem a dlhuje na odvodoch

Pýtali ste sa:

Dobrý deň. V októbri 2020 som bol bez príjmu. Bol som SZČO a dlžníkom v Sociálnej poisťovni. Nemal som nárok na pomoc od štátu, lebo som nebol v evidencii nezamestnaných. Mám na niečo nárok?

ÚPSVaR odpovedá ÚPSVaR

Uvádzame stručné informácie o podmienkach projektu Prvej pomoci pri opatreniach, ktoré sú zamerané aj na SZČO.

Podmienky poskytnutia príspevku v rámci opatrenia č. 2:

Oprávneným žiadateľom je SZČO, ktorej v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou poklesli tržby.

Podmienkou oprávnenosti žiadateľa je, že ide o SZČO, ktorá

  • 1. bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne alebo dobrovoľne) v období do 30.06.2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo jej táto povinnosť vznikla od 01.07.2020.

V prípade, ak si dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie SZČO začne platiť neskôr, nárok na príspevok jej vzniká za kalendárny mesiac, za ktorý bola dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená (minimálne polovicu kalendárneho mesiaca) alebo

  • 2. čerpá tzv. odvodové prázdniny; ide o SZČO so začiatkom podnikania v roku 2019 až do posúdenia vzniku povinného sociálneho poistenia k 01.07.2020, resp. k 01.02.2021 alebo so začiatkom podnikania v roku 2020 až do posúdenia vzniku sociálneho poistenia k 01.07.2021. Na účely tohto projektu tzv. odvodové prázdniny môže čerpať taká SZČO, ktorá prvýkrát začala vykonávanie alebo prevádzkovanie SZČ v roku 2019, resp. 2020

Výška príspevku závisí od % poklesu tržieb a pre vznik nároku musí byť pokles tržieb vyšší ako 20%. Spôsoby výpočtu poklesu tržieb sú uvedené na www.pomahameludom.sk . V prípade, ak SZČO nevie preukázať pokles tržieb, nemá nárok na poskytnutie príspevku v rámci tohto opatrenia.

Podmienky poskytnutia príspevku v rámci opatrenia č. 4A:

Oprávneným žiadateľom je SZČO, ktorá nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti), s výnimkou príjmu z pracovného pomeru, dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % až 70 % a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov alebo ktorá nečerpá tzv. odvodové prázdniny

Za príjem sa na tento účel považuje aj: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok.

Za oprávnený výdavok sa považuje mesačný paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 315,– eur za mesiac október 2020 a nasledujúce mesiace. V prípade, ak SZČO nevie preukázať pokles tržieb, ale zároveň má nejaký príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej alebo závislej činnosti – nemá nárok na poskytnutie príspevku v rámci žiadneho z vyššie uvedených opatrení.

Zároveň platí, že fyzická osoba môže požiadať o SOS dotáciu, ak z dôvodu krízovej situácie (od 12.03.2020) nevykonáva činnosť, z ktorej má príjem, avšak túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie.

V prípade, ak žiadateľ nemá ukončenú živnosť, nemusí byť evidovaný ako uchádzač o zamestnanie, ale musí preukázať, že nemá nárok na príspevok z projektu Prvá pomoc. V prípade, ak má žiadateľ živnosť ukončenú, musí sa zaevidovať na úrade práce, aby došlo k naplneniu jednej z podmienok poskytnutia SOS dotácie.

Žiadateľ o dotáciu musí zároveň spĺňať všetky podmienky poskytnutia dotácie (https://www.upsvr.gov.sk/…dotacia.html?…), ako napríklad nie je študentom dennej formy štúdia na strednej alebo vysokej škole, je v evidencii uchádzačov o zamestnanie – to neplatí pre osoby, osoby, ktoré sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak ich suma je nižšia ako 300 eur/mesačne, samostatne zárobkovo činné osoby a fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru- a ďalšie podmienky.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu