Právo a spotrebiteľ Rodinné právo

Úmrtie a výmaz vecného bremena

Pýtali ste sa:

Dobrý deň, potrebujem zmluvu o zániku vecného bremena doživotného užívania pre klienta, ktorý nadobudol nehnuteľnosť na základe darovacej zmluvy. Klientovi zomrela maminka, tým vecné bremeno zaniká, chce predať nehnuteľnosť a potrebuje vymazať vecné bremeno z listu vlastníctva. Ďakujem

Redakcia Pravdy odpovedá Advokátska kancelária MPH

Právo doživotného užívania, ako vecné bremeno, pôsobí na strane oprávneného subjektu in personam (voči určitej osobe). Toto právo, vzhľadom na to, že je viazané na konkrétnu osobu, neprechádza na právneho nástupcu (napr. dediča). Z uvedeného vyplýva, že smrťou osoby – oprávneného subjektu, právo doživotného užívania zaniká.

Podľa vyššie uvedených skutočností nie je teda možné uzatvoriť zmluvu o zániku vecného bremena, nakoľko oprávnená osoba – mama klienta, už nežije. Zrušenie vecného bremena a následný výmaz z katastra nehnuteľností na základe zmluvy by bol možný iba v prípade, ak by obe zmluvné strany žili, a teda boli schopné podpísať danú zmluvu.

Výmaz vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania vykoná v tomto prípade okresný úrad, katastrálny odbor, na základe právnej skutočnosti, ktorou je smrť osoby oprávnenej z vecného bremena. Túto skutočnosť je potrebné preukázať príslušnému okresnému úradu úmrtným listom oprávnenej osoby alebo súdnym rozhodnutím, ktorým bola osoba vyhlásená za mŕtvu. V uvedenom prípade bude potrebné podať návrh na vykonanie záznamu (a teda výmazu vecného bremena), za ktorý sa správny poplatok neplatí. Lehota okresného úradu na výmaz vecného bremena na základe záznamu je 60 dní odo dňa začatia konania o zázname.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy