Právo a spotrebiteľ Rodinné právo

Vymáhanie dlhu po dedičskom konaní

Pýtali ste sa:

Prebehlo dedičské konanie v decembri 2020 po smrti mojej sestry. Bol som jediný dedič. Po sestre nezostali žiadne finančné prostriedky ani dlhy.

Teraz sa ozvala písomne vymáhačská skupina, ktorá tvrdí, že sestra mala dlhy a žiada okamžité vyplatenie. Dlh každý deň úročí. Zdedil som lúku a pôdu vo výške odhadnutej na 5 000 eur. Výška údajných dlhov je približne rovnaká.

Nikdy by som nebol prijal žiadne dedičstvo, keby som bol vedel o nejakom údajnom dlhu. Prosím Vás pomôžte mi. Mám 72 rokov som ŤZP a nemám síl sám bojovať s takýmto úderom pod pás.

Jedná o údajné dlhy z roku 2009 a druhý dlh z roku 2011 v úhrne 5 000,– eur.

S úctou Jozef

Redakcia Pravdy odpovedá Advokátska kancelária MPH

Uvedenú situáciu rieši ustanovenie § 211 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku, podľa ktorého: „Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.“ Z citovaného ustanovenia vyplýva, že ak bolo dedičské konanie ukončené právoplatným uznesením, a okrem dlhov, ktoré si nárokuje vymáhačská skupina, nebol objavený nový, resp. ďalší majetok po Vašej sestre, vymáhačská skupina nebude mať žiaden nárok na majetok, ktorý ste zdedili po sestre, a ani Vy nebudete mať povinnosť tento dlh splatiť.

Vymáhačská skupina mohla počas dedičského konania oznámiť svoju pohľadávku, a tá by bola uspokojená z majetku, ktorý tvoril dedičstvo. V tom prípade by ste podľa Občianskeho zákonníka, ako dedič, zodpovedali len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Vzhľadom na to, že k uvedenému úkonu zo strany veriteľa (vymáhačskej skupiny) nedošlo, a objavil sa po sestre iba dlh, nedôjde k dodatočnému dedičskému konaniu, a teda dlh sestry ostane neuspokojený.

Je potrebné zdôrazniť, že každý dlh, a s ním spojené úroky, podliehajú premlčacej dobe. Vzhľadom na nedostatok informácií ohľadom spomínaných dlhov v súvislosti s premlčaním sa tejto časti viac nebudeme venovať.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy