Práca, dávky, dôchodok Práca

Pomoc SOS a dlh v zdravotnej poisťovni

Pýtali ste sa:

Dobrý deň, dostala som odpoveď, že v sociálnej poisťovni sa dlh neskúma a dávku SOS by mi mali schváliť, lenže ja mám dlh v zdravotnej poisťovni, a preto neviem, či mi dávku schvália. Za skoré vyjadrenie ďakujem.

ÚPSVaR odpovedá ÚPSVaR

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“).

Fyzické osoby, ktoré v čase krízovej situácie prestali vykonávať činnosť, z ktorej im plynul príjem a zároveň nemajú žiaden iný príjem, môžu požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci (ďalej len „SOS dotácia“). SOS dotáciu je možné poskytnúť najskôr od mesiaca, v ktorom žiadateľ predložil úradu žiadosť o poskytnutie SOS dotácie. Na poskytnutie SOS dotácie žiadateľ nemá právny nárok.

Oprávnený žiadateľ: Fyzická osoba, ktorá v čase krízovej situácie (od 12.03.2020) prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem:

  • zo závislej činnosti,
  • z výkonu činnosti osobnej asistencie,
  • z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti,

a nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Žiadateľ o dotáciu musí zároveň spĺňať aj všetky nasledovné podmienky napr. :
spĺňa podmienky v zmysle § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia),

Pri splnení podmienok na SOS dotáciu sa neskúmajú dlhy voči sociálnej poisťovni ani voči zdravotným poisťovniam, a teda ak má pisateľka dlh voči zdravotnej poisťovni, nie je to prekážkou pre poskytovanie SOS dotácie.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy