Právo a spotrebiteľ Obchodné právo

Vymáhanie dlhu bez predchádzajúceho upozornenia

Pýtali ste sa:

Dostal som email od spoločnosti na vymáhanie dlhov, ktorá odo mňa žiada zaplatiť dlh, ktorý mi údajne vznikol u poskytovateľa internetu v minulosti a ktorého pohľadávky spoločnosť prebrala do riešenia. Malo ísť o nezaplatenie jednomesačnej faktúry vo výške 12 eur, pričom suma narástla na 54 eur.

Pravdou je, že ide o poskytovateľa internetu, ktorého som využíval v minulosti a u ktorého mi po skončení trvalého príkazu vznikol dlh 12 eur. Ten som na ich žiadosť (písomnú) však zaplatil a zmluva vypršala. O žiadnom ďalšom dlhu či nezaplatenom mesačnom paušále neviem, nikdy som nedostal žiaden list, v ktorom by ma upozorňovali na iné nezaplatenie splátky.

Žiaden oficiálny dokument mi neposlala ani vymáhačská spoločnosť, ide len o email s výškou sumy a číslom účtu na zaplatenie s tým, že som nezaplatil ďalších 12 eur. Vymáhačská spoločnosť normálne existuje, overoval som si to na internete, no spôsob komunikácie bez oficiálnych písomností či bez preukázania, že mi vznikol ďalší dlh, na ktorý by ma v minulosti upozornili, sa mi nezdá ako relevantný spôsob vymáhania dlhu – navyše už v takmer 5-násobnej výške. Napriek tomu by som chcel vedieť, čo mám v tomto prípade robiť?

Redakcia Pravdy odpovedá Advokátska kancelária MPH

Vzhľadom na to, že spomínate dlh, ktorý vznikol v minulosti, je potrebné sa zaoberať premlčacou dobou. Zmluvný vzťah, ktorý bol medzi Vami a poskytovateľom internetu, sa spravuje Občianskym zákonníkom, a podľa tohto zákona je premlčacia doba trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz (to znamená nasledujúci deň po splatnosti faktúry). Na plynutie tejto doby nemá podľa zákona vplyv ani zmena veriteľa – zmena z poskytovateľa internetu na inú právnickú / fyzickú osobu. V prvom rade Vám teda odporúčame, aby ste si túto skutočnosť preverili, nakoľko ak uplynula uvedená zákonná doba, vymáhanie dlhu zo strany spoločnosti na vymáhanie dlhu bude bezpredmetné.

V prípade, ak dlh ešte nie je premlčaný, odporúčame kontaktovať poskytovateľa internetu, a následne aj spoločnosť na vymáhanie dlhov, aby Vám riadne preukázali, kedy a z akého dôvodu Váš dlh vznikol. Odporúčame, aby ste požiadali spoločnosť na vymáhanie dlhov o preukázanie skutočnosti, že poskytovateľ internetu postúpil pohľadávku na túto spoločnosť (napr. zmluvu o postúpení), nakoľko im táto povinnosť vyplýva priamo z Občianskeho zákonníka (ak vychádzame zo skutočnosti, že Vás poskytovateľ internetu o tomto postúpení pohľadávky v minulosti neinformoval).

Výška dlhu, ktorú spoločnosť na vymáhanie dlhov od Vás požaduje zaplatiť, závisí od zmluvy, ktorú ste s poskytovateľom internetu uzatvorili a od skutočnosti, kedy tento dlh vznikol. Vzhľadom na to, že týmito informáciami nedisponujeme, nevieme zhodnotiť výšku uplatňovaného nároku tejto spoločnosti.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy