Práca, dávky, dôchodok

Pýtali ste sa:

O koľko sa mi zvýši penzia, ak si podám žiadosť o penziu o rok neskôr, ako mi prináleží?

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

Ak sa rozhodnete odísť do dôchodku dňom dovŕšenia dôchodkového veku, pre výpočet sumy starobného dôchodku bude použité obdobie dôchodkového poistenia získané po ukončení povinnej školskej dochádzky do posledného dňa pred dovŕšením dôchodkového veku, zárobky dosiahnuté v rozhodujúcom období a aktuálna dôchodková hodnota. Rozhodujúcim obdobím na zistenie priemerného osobného mzdového bodu sú roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok s výnimkou rokov pred 1. januárom 1984. V prípade vzniku nároku na dôchodok v roku 2023, posledný rok rozhodujúceho obdobia je rok 2022.

Ak sa rozhodnete požiadať o starobný dôchodok neskôr, vypočíta sa starobný dôchodok ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku s použitím aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku. K takto vypočítanej sume starobného dôchodku sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Takto určená suma starobného dôchodku sa zvýši o 0,5 % za každých 30 dní dôchodkového poistenia získaných po vzniku nároku na starobný dôchodok bez poberania tohto dôchodku.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy