Práca, dávky, dôchodok Dávky

Nárok na životné minimum

Pýtali ste sa:

Dobrý deň

Dlhé roky som pracoval v Nemecku ako hlavný kuchár cca 15 rokov. Minulý rok v marci som sa vrátil na Slovensko. V apríli som sa zaevidoval na úrade prace. Medzičasom som si našiel prácu ako kuchár na dohodu. V decembri som dostal výpoveď kvôli pandémii. Zaevidoval som sa sa na úrade práce a v sociálnej poisťovni. Zo sociálnej poisťovne som dostal email, že som zaevidovaný. Doposiaľ som nedostal ani cent. Mám nárok na životné minimum? Ako mám postupovať?

ÚPSVaR odpovedá ÚPSVaR

Ohľadne témy podpory v nezamestnanosti odporúčame obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu, pod ktorú táto agenda spadá.

Zároveň uvádzame niekoľko možností, ktoré by čitateľ mohol využiť a sú v kompetencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny:

SOS dotácia: V zmysle nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“) je oprávneným žiadateľom na poskytnutie SOS dotácie fyzická osoba, ktorá v čase krízovej situácie (od 12.03.2020) prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Okrem vyššie uvedenej základnej podmienky je potrebné splniť aj všetky ďalšie podmienky oprávnenosti žiadateľa, a to napr. nemať žiaden príjem z inej činnosti, byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie, nepoberať podporu v nezamestnanosti, pomoc v hmotnej núdzi, ďalšie sociálne a/alebo nemocenské dávky, dôchodkové dávky rovnaké a vyššie ako 300 eur a pod. Z toho čo čitateľ uvádza, že v decembri 2020 prestal vykonávať činnosť (výpoveď z dohody z dôvodu pandémie), je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a nie je poberateľom dávky v nezamestnanosti, je možné predpokladať, že je oprávneným žiadateľom o SOS dotáciu. Z vyššie uvedeného dôvodu odporúčame občanovi, podať si na príslušnom úrade práce žiadosť o SOS dotáciu. Žiadosť aj ostatné podmienky oprávnenosti žiadateľa, sú zverejnené na web-stránke ústredia

Pomoc v hmotnej núdzi Pomoc v hmotnej núdzi možno poskytnúť fyzickým osobám, ktoré sú v hmotnej núdzi, teda ktorých príjem nedosahuje životné minimum a nevedia si alebo nemôžu prácou, majetkom a uplatnení zákonných nárokov zabezpečiť alebo zvýšiť príjem, sa v prípade splnenia podmienok ustanovených v zákone o pomoci v hmotnej núdzi poskytne pomoc v hmotnej núdzi. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že pomoc v hmotnej núdzi sa neposkytuje do súm životného minima, ale sa určuje v zmysle § 15 ods. 1 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Životné minimum je spoločensky uznávaná minimálna hranica fyzickej osoby, resp. domácnosti, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Hmotná núdza sa zisťuje posúdením príjmu, majetku a možnosti uplatnenia si nárokov členov domácnosti. Suma pomoci v hmotnej núdzi sa určí ako rozdiel medzi úhrnom súm nárokov na pomoc v hmotnej núdzi, ktorých sumy sú určené zákonom o pomoci v hmotnej núdzi a úhrnom súm príjmov členov domácnosti. Nárok na poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi vzniká splnením podmienok pre vznik nároku a uplatnením si nároku.

Z toho čo občan uvádza, že nemá žiaden príjem a pravdepodobne mu zatiaľ nebola vyplatená ani dávka v nezamestnanosti a v prípade, že nemá majetok v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi, mohol by si požiadať o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Navrhujeme žiadateľovi odporučiť, aby si bližšie preštudoval podmienky oprávnenosti žiadateľa, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Záverom uvádzame, že z opísanej situácie nie sú zrejmé všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na splnenie podmienok oprávnenosti na poskytnutie SOS dotácie, resp. priznanie nároku na pomoc v hmotnej núdzi. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že na základe podmienok k poskytnutiu SOS dotácie, nie je možné súbežne poberať SOS dotáciu a pomoc v hmotnej núdzi. Preto by sme odporučili občanovi kontaktovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde je možné bližšie prekonzultovať podmienky poskytnutia týchto foriem pomoci, ako aj poskytnutia poradenstva z pohľadu, ktorá forma pomoci je pre neho v súčasnej krízovej situácii výhodnejšia.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu