Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa bola zriadená 1. novembra 1994 ako verejnoprávna inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia

sociálna poisťovňa logo

Sociálna poisťovňa poskytuje za podmienok ustanovených v zákone o sociálnom poistení z určených päť druhov poistenia nasledovné dávky:

  • Nemocenské poistenie

nemocenské, ošetrovné, vyrovnávacia dávka, materské

  • Dôchodkové poistenie

    starobné poistenie (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, pozostalostné dávky, vdovský, vdovecký, sirotský)

    invalidné poistenie (invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok,

  • Úrazové poistenie

úrazový príplatok, úrazová renta, jednorazové vyrovnanie, pozostalostná úrazová renta, jednorazové odškodnenie, pracovná rehabilitácia a rehabilitačné, rekvalifikácia a rekvalifikačné, náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrada nákladov spojených s liečením, náhrada nákladov spojených s pohrebom)

  • Garančné poistenie

    dávka garančného poistenia (poskytuje sa zamestnancovi v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa

Poistenie v nezamestnanosti
dávka v nezamestnanosti (poskytuje sa v prípade straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti.

Odpovede od Sociálna poisťovňa

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu