Práca, dávky, dôchodok Dôchodok

Práca popri invalidnom a prepočet na starobný dôchodok

Pýtali ste sa:

Od roku 2012 som poberateľom ID do 70 %. Na ID som aj pracoval…ale za nižšiu mzdu… V roku 2023 dosiahnem vek na starobný dôchodok. Ako sa mi prepočíta starobný dôchodok? Mal by som mať 45 odrobených rokov… môj mzdový bod bol 1.112.

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

Suma starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Priemerný osobný mzdový bod na určenie sumy starobného dôchodku sa vypočíta nasledovne: spočítajú sa osobné mzdové body dosiahnuté v jednotlivých kalendárnych rokoch rozhodujúceho obdobia a tento súčet sa vydelí obdobím dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období. Osobný mzdový bod za obdobie poberania invalidného dôchodku patrí v hodnote 0,3.

Ak ste popri poberaní invalidného dôchodku poistený aj z dôvodu zárobkovej činnosti, osobný mzdový bod tvorí súčet osobných mzdových bodov za obdobie poberania invalidného dôchodku a osobných mzdových bodov zo zárobkovej činnosti. Ak Vám vznikne nárok na starobný dôchodok, tak suma starobného dôchodku sa nesmie určiť z nižšieho priemerného osobného mzdového bodu, než z ktorého bola určená suma invalidného dôchodku. Obdobie dôchodkového poistenia je celé obdobie, počas ktorého bolo prispievané do systému dôchodkového poistenia.

Od 1. januára 2004 je obdobím dôchodkového poistenia aj doba poberania invalidného dôchodku priznaného a vyplácaného Sociálnou poisťovňou, a to do dovŕšenia dôchodkového veku. Aktuálna dôchodková hodnota je určená zákonom a platí v čase vzniku nároku na výplatu dôchodkovej dávky. Aktuálna dôchodková hodnota určená pre rok 2022 je 15,1300 a na rok 2023 ešte nie je určená. Ak poberateľ invalidného dôchodku splní podmienky nároku aj na výplatu starobného dôchodku, vypláca sa dôchodková dávka, ktorej suma je vyššia. Pri rovnakej sume týchto dávok sa vypláca dávka, ktorú si občan zvolil. Na dávku, ktorá sa nevypláca, nárok zaniká.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu